สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

📌ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว)
📌โดยมีผู้แทนกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่

👉นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ
👉ผศ.อัครพล สีหนาท รองประธานฯ
👉ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ เลขาฯ
และ
👉ผศ.ณัฐกิตต์ แสนทอง กรรมการ