การประชุมคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่”

วันนี้ 18 พ.ค. เวลา 14.30-16.00 น.

📣 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 16 ชั้น 2 มีการประชุมคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่” โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับสภาคณาจารย์ฯ ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าเกี่ยววกับการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์, ผศ.อัครพล สีหนาท ผศ.วุฒิพงษ์ บุษราคัม ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร คุณสุภาวดี ศิริบูรณ์ กรรมการสภาคณาจารย์ฯ และ ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คุณอภิเดช อภิพัฒน์ภาดุล
📣 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จะปรับกำหนดการใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยลดจากการจัด 2 ช่วง ช่วงละ 2 วัน เหลือจัดเพียงครั้งเดียว คือ ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 วันแรกจะเป็นการบรรยายจากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อ “สร้างแรงบันดาลใจในการวิจัย”ส่วนช่วงบ่ายจะลงพื้นที่เพื่อฝึกปฏิบัติการค้นหาโจทย์วิจัยจากกรณีศึกษา ณ กลุ่มผู้ผลิตมะม่วงเพื่อการส่งออก ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ ให้เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการวิเคราะห์โจทย์วิจัยจากสถานการณ์จริง
📣ส่วนวันที่ 2 จะเป็นการประมวลสรุปจากโจทย์วิจัยและแบ่งกลุ่มพัฒนาเป็นข้อเสนอวิจัยตามความถนัดของแต่ละศาสตร์ โดยมีวิทยากรจากภายนอกและวิทยากรพี่เลี้ยงสนับสนุน
📣วันที่ 3 จะปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการจนแล้วเสร็จ และมีวิทยากร พี่เลี้ยงช่วยแนะนำช่องทางในการเสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ หากข้อเสนอโครงการที่ได้สามารถตอบโจทย์วิจัยของมหาวิทยาลัย ก็จะมีการสนับสนุนงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และส่งเสนอขอทุนวิจัยต่อไป

✅ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน 40 คน มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างน้อย 10 เรื่อง

✅ ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และจะได้รับใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นี้ เป็นต้นไป โปรดติดตามความเคลื่อนไหวและสมัครให้ทันตามจำนวนที่จำกัดกันต่อไป