การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📣ประธานฯ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ แจ้งเพื่อทราบถึงข้อสรุปจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ประเด็นการตรวจสอบประวัติผู้ได้รับเลือกให้เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ให้ทำบันทึกถึงนายกสภาฯ ให้มีการตรวจสอบประวัติการถูกดำเนินคดี/ข้อร้องเรียนต่างๆ ตามรายละเอียดและแบบฟอร์มตรวจสอบประวัติในหนังสือที่ อว. ส่งถึงสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565 ซึ่งประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้ทำบันทึกไปแล้ว และได้แจ้งด้วยวาจาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา
📣ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงการทำบันทึกถึง ประธาน กบม. ให้เรียกประชุมคณะกรรมการ กบม. ด้วยว่างเว้นการประชุมมานานและมีประเด็นที่ควรหารือหลายเรื่อง เช่น เรื่องสวัสดิการพนักงาน เรื่องเกณฑ์ภาระงานที่ควรจะทบทวนใหม่ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน เรื่องการเข้าถึงตำแหน่งงานที่สูงขึ้นของพนักงานสายสนับสนุน เรื่องฐานเงินเดือนพนักงานที่เพดานเงินเดือนเริ่มจะเต็มกันแล้ว เรื่องการเบิกค่าสอน ค่าล่วงเวลา และผู้ที่จ้างด้วยเงินรายได้และพนักงานวุฒิต่ำกว่า ป.ตรี ที่ยังไม่ได้ปรับเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งอธิการฯ (ในฐานะประธาน กบม.) ได้รับบันทึกแล้ว และน่าจะมีการประชุมในเร็วๆ นี้
📣นอกจากนี้ประธานอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ โดย ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์ ได้นำเสนอรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบซึ่งที่ประชุมเห็นชอบและปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อย พร้อมที่จะเสนออธิการบดีต่อไป ส่วนเรื่องผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิต จะเสนอต่อที่ประชุมครั้งหน้า2) คณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสโมสรอาจารย์และพนักงาน ผศ.ดร.หนูกร ปฐมพัฒน์ ประธานคณะอนุกรรมการฯ และ ผศ.ณัฐกิตต์ แสนทอง กรรมการ ได้เสนอถึงแนวทางการจัดตั้งโดยควรออกเป็น ข้อบังคับฯ และจะได้เสนอรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ต่อที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งหน้า
📣 ผศ.อัครพล สีหนาท เสนอให้นำเอารายงานผลการศึกษาจากคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 3 เผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของสภาคณาจารย์ฯ ต่อไป ที่ประชุมเห็นขอบ
📣 ส่วนเรื่องการจัดอบรม โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่สภาคณาจารย์ฯ และสถาบันวิจัยฯ ร่วมดำเนินการนั้น จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 เป็นรูปแบบออนไซด์ มีทั้งภาคการบรรยาย การลงพื้นที่กรณีศึกษา และการฝึกเขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน ผู้เข้าอบรมฯ จะได้รับใบประกาศนียบัตร รับเพียง 40 คน และพี่เลี้ยง 10 คน ในรุ่นที่ 1 นี้ บุคลากรโปรดติดตามข่าวการรับสมัครซึ่งจะเปิดรับเร็วๆ นี้
📣 ส่วนการเสวนา “กรรมกรวิชาการ และ ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน นี้ ได้ประสานวิทยากรเรียบร้อยแล้ว คือ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วย รมว. อว. ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษา ทปสท. และ ผศ.ดร.วิชรินกร เมฆลา ประธานสภาคณาจารย์ มรภ. อุบลราชธานี
📣 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังหารือถึงแนวทางในการขับเคลื่อนประเด็นสวัสดิการพนักงานฯ ว่าควรจะมีแนวทางอย่างไร โดยที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงบฯ อว. กพอ. ว่าจะจัดตั้งได้หรือไม่ อย่างไร ด้วยมีปัญหาหลายมหาวิทยาลัยต้องยกเลิกกองทุนสวัสดิการพนักงาน ด้วยเหตุผลทางกฎหมาย

จากนั้นจึงปิดประชุมเวลา 16.30 น.