ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันนี้ ศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้สภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อสรุปผลการศึกษา และการแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นข้อเสนอต่างๆ ทั้งด้านแนวทางการจัดตั้ง รูปแบบโครงสร้างการบริหาร การพิจารณาข้อดี ข้อเสียของแต่ละรูปแบบ หรือทางเลือก โดยประมวลสังเคราะห์จากข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการจัดตั้งไปแล้ว และข้อเสนอแนะจากวิทยากรในการจัดเวทีเสวนาฯ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา (เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2565) ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ จะจัดทำเป็นรายงานและเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาคณาจารย์ฯ ในวันที่ 11 พ.ค. นี้ และเสนอต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยในลำดับต่อไป