ความเป็นมา

ภาระหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้


1. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
2. แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4. เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

ปรัชญา
สร้างความเป็นธรรม นำสังคม เน้นการมีส่วนร่วม

ปณิธาน
มุ่งสร้างความชอบธรรมให้บังเกิด นำชุมชนพัฒนา เน้นการมีส่วนร่วม

วิสัยทัศน์
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์และข้าราชการ ให้คำปรึกษาแนะนำมหาวิทยาลัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรม ตลอดจน เสริมสร้างความเป็นชุมชนทางวิชาการ นำวิชาการสู่การพัฒนาสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วม

พันธกิจ
สภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นองค์กรอิสระที่เป็นตัวแทนของคณาจารย์และข้าราชการ มีพันธกิจ ดังต่อไปนี้
1. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ อธิการบดี และมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ ที่มีประโยชน์
2. เสริมสร้าง ความเป็นชุมชนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และชี้นำ แก้ไขปัญหาชุมชนในประเด็นต่าง ๆ
3. มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี
4. ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความสามัคคี และความยุติธรรมในหมู่คณาจารย์ และข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยทั่วไป
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์และข้าราชการมีผลงานทางวิชาการในเชิงประจักษ์ และสามารถนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดต่อชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ