การจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กรรมกรวิชาการและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

วันนี้ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการทรัพ …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมฟังเสนาเรื่อง “กรรมกรวิชาการกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญร่วมฟังเสนาเรื่อง “กรรมกรวิชาการกับธรรมาภิบาล …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่”

วันนี้ 18 พ.ค. เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 16 ชั้น 2 มีการประชุมคณ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยา …..

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วันนี้ ศุกร์ที่ 6 พ.ค. 65 เวลา 10.00 น. มีการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาว …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมตัวแทนทีมทำงานภายใต้โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

วันนี้ 5 พ.ค. เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 16 ชั้น 2 มีการประชุมตัว …..

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี

ประกาศ วันนี้ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ …..

อ่านเพิ่มเติม