การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 8/25565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประฃุมสภาคณาจารย์ฯ ชั้น 2 อาคาร 16 โดยรองประธานสภาคณาจารย …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์ฯ ชั้น 2 อาคาร 16 สรุปการประชุมดังนี้ ปร …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 6/2565

วันนี้ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาล …..

อ่านเพิ่มเติม

การจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กรรมกรวิชาการและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

วันนี้ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการศึกษา แนวทางการจัดการทรัพ …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอเชิญร่วมฟังเสนาเรื่อง “กรรมกรวิชาการกับธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญร่วมฟังเสนาเรื่อง “กรรมกรวิชาการกับธรรมาภิบาล …..

อ่านเพิ่มเติม

สภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะทำงานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่”

วันนี้ 18 พ.ค. เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 16 ชั้น 2 มีการประชุมคณ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 5/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยา …..

อ่านเพิ่มเติม