ผังโครงสร้างสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัครพล สีหนาท
รองประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์
กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวภัทร นวกะคาม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนูกร ปฐมพรรษ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกิตติ์ แสนทอง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรินทร์ทิพย์ ประทุมรัตน์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์ บุษราคัม
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพร กรีเทพ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์กรณ์เศรษฐ์ ชินมหาวงศ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์ศิริสิทธิ์ จิตรสุวรรณ
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์เกษฎาภรณ์ นาขะมิน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายปรีชา สังเกตชน
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวพลอยนภัส เตชะณธทรัพย์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวเพ็ญพร วงค์ทอง
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นางสาวสุภาวดี ศิริบูรณ์
กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ