ประชุมสภามหา​วิทยาลัย​ครั้งที่​ 8/2564

ในการประชุมสภามหา​วิทยาลัย​ครั้งที่​ 8/2564 ในวันเสาร์ที่​ 28​ ส.ค. 64 ที่จะถึงนี้ สภาคณาจารย์และข้า …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 8/2564

วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการประชุมสภาคณาจารย์ฯ …..

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 สามารถรับชมบันทึก vdo การอบรมได้ที่ Ep.1 https://youtu.be/HsAv-_h3 …..

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “พัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

📢 ศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.-17.00 น.สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุดรธานี จัดโครงการ &#8 …..

อ่านเพิ่มเติม

คณะอนุกรรมการพิจารณาร่างกองทุนสวัสดิการฯ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุม เพื่อรับรองรายงานประชุมครั้งที่แล้ว และพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ ร่างประกาศ กบม. เรื่อง กองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ณ ห้องประชุม 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เวลา 10.00 น. โดยประธานสภาคณาจารย์ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการประชุมสภาคณาจารยฯ ครั้ …..

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ …..

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มี …..

อ่านเพิ่มเติม

ผลการดำเนินงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ

25 มิถุนายน 2564 อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ (ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุด …..

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสัดส่วนผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.อัครพล สีหนาทผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์อ.ศิริสิทธิ์ จิตรสุวรรณอ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์ ที่ได้รับการเ …..

อ่านเพิ่มเติม