การประชุมตัวแทนทีมทำงานภายใต้โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

วันนี้ 5 พ.ค. เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ อาคาร 16 ชั้น 2 มีการประชุมตัวแทนทีมทำงานภายใต้โครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยฯ และ สภาคณาจารย์ฯ โดย อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์, ดร.ฐิติกาญจน์ มูลสาร กรรมการสภาคณาจารย์ฯ และ ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ โดยกำหนดจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ จะดำเนินการ 2 ช่วง ครั้งที่ 1 เป็นการ “สร้างแรงบันดาลใจในการวิจัยจากประเด็นในท้องถิ่น” เพื่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ในการกำหนดโจทย์วิจัยจากประเด๋นท้องถิ่น หรือพื้นที่วิจัย / บริการวิชาการ จะมีทั้งภาคบรรยาย และลงพื้นที่จากกรณีศึกษา ซึ่งกำหนดพื้นที่เอาไว้ที่กลุ่มผู้ผลิตมะม่วง อำเภอหนองวัวซอ และมีการแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร/ผู้ประกอบการ ให้เห็นภาพทั้งระบบตั้งการผลิต การแปรรูป จนถึงการจำหน่ายและการส่งออก เป็นการฝึกกระบวนการวิเคราะห์โจทย์วิจัยจากสถานการณ์จริง และมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนา concept paper ได้ โดยจะจัดในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2565 ส่วนกิจกรรมครั้งที่ 2 จะจัดอบรมในวันที่ 20-21 มิ.ย. 65 เป็นการฝึกอบรมเพื่อนำโจทย์วิจัย และ concept paper ที่มีอยู่แล้ว มาพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย (recearch proposal) ที่สามารถขอสนับสนุนจากแหล่งทุนต่างๆ ได้ หัวข้อการอบรม คือ “พัฒนาข้อเสนอโครงการจากโจทย์วิจัย เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้า และจะพาผู้เข้าอบรมเขียนโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จจนได้ทุนวิจัย จะรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่นที่ 1 จำนวน 40 คน และรับสมัครพี่เลี้ยงวิจัย 10 คน จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 พ.ค. 65 ผู้เข้าอบรมสามารถสมัครเข้าร่วมได้ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และจะได้ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม รวมทั้งผู้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนา proposal ด้วย