การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565

มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📍โดยมีประธานสภาคณาจารย์ อ.สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานในที่ประชุมฯ ได้ชี้แจงระเบียบวาระประชุม

📍ซึ่งมีท่านอธิการบดี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล และรองอธิการ ผศ.ดร.ธีระยุทธ เพ็งชัย และผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ เข้าร่วมประชุม

📍ในช่วงแรก โดยอธิการฯ ได้กล่าวถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การไปราชการที่สำนักงบประมาณเพื่อติดตามเรื่องงบประมาณที่เสนอขอรับการจัดสรรปีงบประมาณ 2566 ซึ่งรวมถึงเงินอุดหนุนเงินเดือนตามอัตรา 1.5-1.7 ที่เสนอขอไปในงบฯ ปี 2566 ด้วย ว่ามีความคืบหน้าประการใด

📍อธิการบดียังได้แจ้งว่า จะมีการจัดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพ จะจัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม 2566 จึงอยากให้ทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีในกิจกรรมดังกล่าว

📍ส่วนรองอธิการ ผศ.ดร.อิทธิพล ได้ให้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษาทั้ง 2 พื้นที่ คือ ม.ใน และ สามพร้าว ให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตมากขึ้น ทั้งการกินอยู่ ความปลอดภัย และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงการมีแนวทางในการทำให้เกิดบรรยากาศในการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร โดยการรื้อฟื้น สโมสรอาจารย์และพนักงาน ให้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยจะให้มีสถานที่ทั้งที่ ม.ใน และ สามพร้าว

📍ส่วนรองฯ ธีระยุทธ์ ได้แจ้งข่าวที่สำคัญ ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ โดยเฉพาะพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ที่จะจัดขึ้น 2 ครั้ง ทั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม และ ช่วงปลายปี อาจจะครอบคลุม นศ. รหัส 60, 61 และ 62 ซึ่งกำลังพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป

📍นอกจากนี้ ในปี 2566 จะครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย หากสภาคณาจารย์ฯ สนใจที่จะจัดกิจกรรมโครงการใดที่สอดคล้องกับโอกาสอันสำคัญดังกล่าว มหาวิทยาลัยก็พร้อมที่จะสนับสนุน รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในช่วงกลางปีนี้ ก็เป็นโอกาสที่ดีที่อาจารย์จะได้ใช้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชนต่อไป

📍หลังจากนั้น อ.สันติภาพ (ประธานสภาคณาจารย์ฯ)ได้นำเสนอโครงการส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ที่สภาคณาจารย์ฯ จะดำเนินการร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา

📍และได้สรุปประเด็นสำคัญที่หารือร่วมกับ ผศ.ดร.ปิยวดี ยาบุษดี (รอง ผอ.สถาบันวิจัย) ในโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2565 โดยจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง
🔸️ครั้งแรก จะจัดช่วงปลายเดือนเมษายน เป็นการอบรมเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการวิจัยจากงานประจำและโจทย์ประเด็นท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีทักษะประสบการณ์ในการค้นหาโจทย์วิจัยจากกรณีศึกษา ผลลัพท์ที่ต้องการคือ concept paper
🔸️ส่วนครั้งที่ 2 จะจัดห่างจากครั้งแรก 2-3 สัปดาห์ อบรมในหัวข้อ จากโจทย์วิจัยสู่ข้อเสนอโครงการ : เขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน ผลลัพท์ที่ได้คือ proposal ฉบับสมบูรณ์ที่พัฒนาจากโจทย์วิจัยที่พร้อมจะเสนอแหล่งทุนเป้าหมายต่อไป

📌ซึ่งทั้ง 2 ครั้ง จะรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมเพียง 40 คน และผู้เข้าร่วมจะได้รับใบประกาศฯ รับรองการผ่านการอบรมฯ และมีช่องทางที่จะส่งขอสนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมดังกล่าว

📍ที่ประชุมได้เสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนกันหลายประเด็น ทั้งการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ

📍 จากนั้นได้เสนอให้สภาคณาจารย์ฯ ส่งตัวแทนที่มีความรู้ด้านกฎหมายและรัฐศาสตร์ เข้าไปร่วมกับฝ่ายนิติกรของมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดตั้งกองทุนต่าง ๆ ทั้งที่ตั้งไปแล้ว และที่จะจัดตั้งในอนาคต เช่น กองทุนสวัสดิการพนักงานฯ ว่าจะทำอย่างไรให้ถูกต้องตามอำนาจที่กำหนดไว้ใน พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ และระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้จัดตั้งกองทุน

📍รวมถึงที่ประชุมยังได้เสนอเรื่องการจัดการลิขสิทธิ์จากผลงาน นศ. และบุคลากร และการแก้ปัญหาความขัดกันของสาระสำคัญในกฎหมายเฉพาะแต่ละมหาวิทยาลัย กับประกาศ กระทรวงอุมศึกษาฯ เรื่อง ธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ที่ยังไม่มีข้อยุติและส่งผลต่อกระบวนการสรรหาผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกของหลายมหาวิทยาลัย

📍ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในช่วงระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565 เพื่อนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ต่อไป