การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565

📢📢วันนี้ พุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. มีการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2565 📍ประธานสภาคณาจารย์ แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2565

🔸️มีวาระสำคัญคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

🔸️ซึ่งหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะประชุม และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยจากหน่วยงาน คณะ สถาบัน ศูนย์ สำนัก เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ คัดเลือก 3 รายชื่อ เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยเลือกและทาบทามตามลำดับต่อไป

🔸️ซึ่งกระบวนการเสนอชื่อ คือช่วงเวลาก่อน 11 มีนาคม 2565

🔸️และจะมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อโหวตเลือกในวันที่ 26 มีนาคม 2565 และทำการทาบทามตามลำดับ

🔸️ และเสนอสภามหาวิทขาลัยรับรองในการประชุมประจำเดือนเมษายน 2565

🔸️และนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

📍 การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีฯ เข้าร่วมประชุมกับสภาคณาจารย์ฯ เพื่อปรึกษาหารือและแจ้งถึงการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ เช่น การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านต่างๆ

🔸️ และได้อธิบายเหตุผลและความจำเป็น และตอบข้อซักถาม ข้อแลกเปลี่ยนต่างๆ และได้รับข้อเสนอโครงการด้านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจับรุ่นใหม่และเครือข่ายนักวิชาการพี่เลี้ยง ที่สภาคณาจารย์ฯ เสนอ เพื่อมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาและสภาคณาจารย์ฯ ดำเนินการร่วมกันต่อไป

🔸ท่าน️อธิการบดีฯ ยังได้รับทราบ รายละเอียดของ ร่าง กองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปหารือกับที่ประชุม กบ. และ กบม. ต่อไป

📍นอกจากนี้ ยังมีการหารือและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาโรงเรียนสาธิต สวัสดิภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษา การปรับกลยุทธ์ในการรับนักศึกษาใหม่ เป็นต้น

📍และมีวาระอื่นๆ ที่สำคัญ เช่น การเสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์ปัญหาโควิด 19 และมาตรการที่เหมาะสมในการสร้างขวัญ กำลังใจ หรือดูแลคุ้มครองบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

📍ปิดประชุมเวลา 16.00 น.