การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2565

📢📢วันุพุธที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

📍ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากท่านรักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล และรองอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ เพ็งชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี บุญมี ได้ร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย ที่สภาคณาจารย์ฯ ได้ดำเนินการให้ข้อเสนอแนะ และผลักดันตลอดช่วงที่ผ่านมา

🔸️โดยมีหลายประเด็นที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ท่านรักษาการอธิการบดียินดีรับฟังข้อคิดเห็นและพร้อมที่จะสนับสนุนหากมีข้อมูลที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย หลายๆ อย่างก็เป็นเรื่องที่เข้าใจตรงกันและอยู่ในระหว่างศึกษาข้อมูล เพราะเพิ่งเข้ามาทำงานได้แค่ 3 สัปดาห์
🔸️จึงขอขอบคุณสภาคณาจารย์ฯ ที่ทำงานได้อย่างดีโดยเฉพาะการจัดอบรมการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการด้านการรับใช้สังคมที่เคยทำมาและอยากให้ทำต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยและสำนักวิจัยพร้อมให้การสนับสนุนและร่วมมือกันดำเนินการ ท่านรักษาการฯ อธิการบดี กล่าว

📍ส่วนประเด็นที่สำคัญในการเสนอแนะในการพัฒนามหาวิทยาลัย มีดังนี้
๑. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในขั้นการพิจารณาของอนุกรรมการฯ สภามหาวิทยาลัย
๒. การแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอธิการบดี และคณบดี พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการสรรหา และให้มีการหยั่งเสียงคะแนนนิยม เพื่อให้เกิดความยอมรับนับถือจากบุคลากร
๓. การเสนอให้มีข้อบังคับเรื่อง “การบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย” หรือมีการตั้ง “สำนักบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัย” เพื่อให้เกิดการสร้างรายได้อย่างเป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดี ตรวจสอบได้
๔. ขอให้มีการทบทวนประกาศ เรื่อง อัตราและหลักเกณฑ์การเบิกค่าสอน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของคณาจารย์
๕. ขอให้มีการทบทวนประกาศเรื่อง “การจ่ายค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาในการทำงานของพนักงานสายสนับสนุนที่ถูกยกเลิกไป
๖. การให้ความสำคัญกับ “สภา” ที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ สภาคณาจารย์ สภาวิชาการ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย หรือองค์กรคณะอื่นที่ตั้งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
๗. ขอให้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย ทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายเงินทุน สวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้ นศ. สามารถใช้ประโยชน์จากกองทุนอย่างสะดวกและมีคุณภาพ
๘. การปรับเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีความหลากหลายและยืดหยุ่นได้ตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสมของบุคลากรของมหาวิทยาลัย
๙. ให้มีการบริหารงบประมาณเป็นแบบกระจายอำนาจโดยจัดสรรงบประมาณสู่คณะ/หน่วยงาน มากขึ้น
๑๐. การจัดสรรหรือกำหนดอัตรากำลัง ตำแหน่ง บุคลากร สายสนับสนุนในตำแหน่งที่ว่าง หรือไม่มีคนครอง ให้กับพนักงานและบุคลากรที่ปฏิบัติงานมานาน เพื่อให้โอกาสแก่บุคลากรได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยให้มีการบรรจุพนักงานให้ตรงสาย เพื่อให้บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ๑๑. การดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหารงานศูนย์การศึกษาสามพร้าว และบึงกาฬ ให้มีความชัดเจนทั้งอำนาจการบริหารงาน และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มความสามารถของแต่ละแห่ง๑๒. การกำหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีให้เป็นโรงเรียนชั้นเลิศ ซึ่งจะกลายเป็นการบริการการศึกษาที่สำคัญของท้องถิ่น

📍ทั้งนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อมูลทั้งหมด และจะนำไปพิจารณาดำเนินการต่อไปตามความเหมาะสมและตามลำดับความสำคัญของเรื่อง เพื่อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายและมหาวิทยาลัยต่อไป

📍จากนั้นที่ประชุมได้มีการกล่าวแสดงความยินดีต่อท่านรักษาการฯ อธิการบดี และรองอธิการฯ ในการเข้ารับตำแหน่ง พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่

📍สภาคณาจารย์ได้มีการประชุมต่อในวาระอื่นๆ ต่อไป และเตรียมการเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องที่รักษาการฯ อธิการบดี ขอความร่วมมือในการทำข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็นที่หารือไป เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รับทราบข้อมูลร่วมกันจบการประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.