ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วม ฟังเสวนา ” ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบวิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยบูรพา”


📍ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วม
ฟังเสวนา ” ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบวิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยบูรพา”
📍วันที่ 7 เมษายน 2565
📍เวลา 09.00 – 12.00 น.
📍ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน googlemeet รหัส mdw-yspv-cwi หรือ QR code ในภาพ