ประชุมเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี

📢ประกาศ วันนี้ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.

📌ณ ห้องประชุมจันทร์กระพ้อ ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📍มีการจัดประชุมเรื่อง การวางแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดธานี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล กล่าวเปิดงาน ท่านรองอธิการฯ ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม ได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมถึงความสำคัญของโรงเรียนสาธิต ในมิติต่างๆ ท่าน รศ.ศิริพร พัสดร ผอ. และ ผศ.ดร.ดวงสมร กิจโกศล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนถึงสถานการณ์โรงเรียนสาธิตฯ ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย สภาพปัญหา และอุปสรรค รวมถึงโอกาสต่างๆ ของโรงเรียนสาธิต พร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนกับคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ด้วย

📍ขณะเดียวกัน สภาคณาจารย์และข้าราชการ ก็ได้มีภารกิจที่สอดคล้องกับกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากมีคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้แก่ ผศ.พัชฎาภรณ์ (ประธาน) ผศ.ดร.หนูกร ผศ.อัครพล ผศ.วุฒิพงษ์ ผศ.วราพร และคุณสุภาวดี ได้รับมอบหมายให้เป็นทีมคณะวิทยากรกระบวนการ ในการจัดกิจกรรม SWOT และระดมความเห็นเพื่อให้ได้มาซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การพัฒนาโรงเรียนสาธิตให้ก้าวหน้า ยกระดับคุณภาพ และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ

📍ซึ่งผลจากกิจกรรมดังกล่าวนี้ ร่วมกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมของคณะอนุกรรมการฯ สภาคณาจารย์ฯ จะได้เสนอแนะต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยต่อไป

📍ในโอกาสนี้ อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้พบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสาธิตฯ ถึงประเด็นสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนสาธิต โดยให้ความสำคัญกับ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพตามลักษณะของตำแหน่งและการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ระบุไว้ถึงเหตุผลสำคัญของการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่าด้วย โรงเรียนสาธิต มกาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พ.ศ. 2562 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องนี้เท่าที่ควร ซึ่งส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของบุคากรโรงเรียนสาธิตฯ
🔸️ จึงต้องผลักดันร่วมกันให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมสนับสนุน และลดเงื่อนไข อุปสรรค ในเรื่องดังกล่าว
🔸️ อีกทั้ง ก็อยากเห็นภาพอนาคตให้มีการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ในทุกๆ ด้าน และให้เป็นสถานศึกษาอันดับต้นๆ ที่นักเรียน เลือกจะมาเรียน หรือผู้ปกครองเลือกที่จะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียน ดังเช่นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็ต้องพยายามที่จะผลักดันให้เต็มที่
🔸️ ซึ่งสภาคณาจารย์ฯ ก็พร้อมที่จะสนับสนุนร่วมกับทีมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสาธิตฯ ต่อไป ซึ่งหลังจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ก็จะสรุปรายงานผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ และเสนอต่อท่านอธิการฯ ต่อไป

📍ท่าน ผอ. สรุป และกล่าวปิดกิจกรรมเวลา 16.30 น.
🙏🙏ขอขอบพระคุณคุณทุกท่าน ในการติดตามข่าวสารจากสภาคณาจารย์ฯ อย่างต่อเนื่อง 🙏🙏

👉👉โปรดติดตาม ข่าวสารจากทีมสภาคณาจารย์ฯ ในครั้งต่อไป👉👉

🙏🙏ขอบพระคุณมากค่ะ🙏🙏