การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2565

📌มีการประชุมสภาคณาจารย์ฯ ครั้งที่ 4/2565 อาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้กล่าวเปิดประชุมและในวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ

📍ประธานฯ ได้เชิญให้ท่านอธิการบดี รองอธิการฯ และ ผอ.สถาบันวิจัยฯ แจ้งเพื่อทราบต่อที่ประชุม ถึงประเด็นสำคัญๆ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในหลายๆ เรื่อง ได้แก่
🔸️1. โครงการ Preliminary เป็นโครงการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนด้านงานวิจัย เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยได้ โดยพัฒนาโจทย์วิจัยแบบ (R&D) จากพื้นที่บริการฯ ให้สามารถเสนอผลของานวิชาการได้ทั้ง 5 ช่องทาง รวมถึงด้านรับใช้สังคม โดยมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากงบฯ Re-inventing University รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรศักยภาพสูงสามารถเสนอขอทุนวิจัยเพื่อจากแหล่งทุนภายนอก
🔸️2. ตั้งคณะกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่ล้าสมัย และกลั่นกรองก่อนพิจารณาอนุมัติ ส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว จะร่วมกันพิจารณาและเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป และเห็นว่าควรมีกรรมการจากสภาคณาจารย์ฯ ด้วย
🔸️3. ช่วงวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ท่านองคมนตรี ดร.อำพน กิตติอำพน และทีมงานสภาพัฒน์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะจัด workshop โรงเรียนกองทุนการศึกษา
🔸️4. วันที่ 21-24 เมษายน 2565 จัดค่ายผู้นำนักศึกษาจากองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา รองคณบดีด้านกิจการ นศ. จากทุกคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา/ประธานชมรม ชุมนุม รวมประมาณ 100 คน เพื่อพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้เกิดการทำงานกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีคุณภาพและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
🔸️5. วันที่ 27-28 เมษายน 2565 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม “เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการภาคอีสานด้วยธุรกิจนวัตกรรม” ภายใต้โครงการ “Open Innovation ด้วยนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
🔸️6. วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 สอวช.ภูมิภาค จัดทำแผนยุทธศาสตร์ราชภัฏ 2566-2570
🔸️7. วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2565 มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Research Expro ภูมิภาค ณ หอประชุมใหญ่ฯ ศูนย์ฯ สามพร้าว
🔸️8. ที่ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำหนดจัดกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2566 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ

📍จากนั้น ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้เสนอต่ออธิการบดี ว่าควรจะมีการจัดประชุมบุคคลากรทั้งมหาวิทยาลัยอย่างที่เคยดำเนินการมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ว่างเว้นมาหลายปี เพื่อเสนอแนวนโยบาย กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ และทำความเข้าใจ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร อันเป็นการสะท้อนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ โดยเฉพาะก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งอธิการบดียินดีที่จะดำเนินการและอยู่ในแผนที่จะต้องทำ

📌จากนั้น เป็นการประชุมตามวาระเฉพาะสภาคณาจารย์ฯ โดยมีเรื่องที่สำคัญ ได้แก่
🔸️1. การตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการจัดตั้งสโมสรอาจารย์และบุคลากร โดยศึกษาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการดำเนินการเรื่องดังกล่าวและรวบรวม วิเคราะห์ สรุปถึงแนวทาง รูปแบบ และระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง เสนอต่ออธิการฯ ต่อไป ทั้งนี้คณะอนุกรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.หนูกร ผศ.ณัฐกิตต์ ผศ.จรินทิพย์ คุณพลอยนภัส และคุณสุภาวดี
🔸️2. การตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตฯ เพื่อให้เกิดความทันสมัย ยกระดับคุณภาพ และแก้ปัญหาต่างๆ ให้บุคลากรสามารถมีความก้าวหน้าทางวิชาการ หรือตำแหน่งงานที่สูงขึ้นได้โดยรวบรวมข้อมูลจาก รร.สาธิต ในสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น รวมกับบุคลากรและผู้บริหาร รร.สาธิต เพื่อสรุปข้อมูลเสนอแนะต่ออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยต่อไป
🔸️3. สภาคณาจารย์ฯ มีมติเห็นชอบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อนายกสภามหาวิทยาลัย (หน้าที่สภาคณาจารย์ฯ มาตรา 24 (1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547) เพื่อให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย

🔸️🔸️ปิดประชุมเวลา 12.00 น.🔸️🔸️🙏🙏

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามข่าวสารจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในครั้งนี้ 🙏🙏