การจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “กรรมกรวิชาการและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย”

📍วันนี้ศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

มีการจัดเวทีเสวนา ภายใต้หัวข้อเรื่อง “🚩กรรมกรวิชาการและธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย” ซึ่งจัดโดยสภาคณาจารย์และข้าราชการ ในรูปแบบทั้ง on site ผสมผสาน on line โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการเสวนา

🎯จากนั้น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ นายสันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ได้มอบรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และ รายงานผลการศึกษาแนวการพัฒนาโรงเรียนสาธิตฯ ที่คณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 2 ชุด ของสภาคณาจารย์ฯ ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จเพื่อให้มหาวิทยาลัยจะนำไปเป็นข้อมูลในการดำเนินการต่อไป

🎯การเสวนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม , ผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษา ทปสท. , ผศ.ดร.วัชรินกร เมฆลา รักษาการประธาน ทปสท. และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรภ.อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรเสวนาในครั้งนี้ โดยมีอาจารย์สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นผู้ดำเนินการเสวนาฯ

🎯ประเด็นสำคัญในการเสวนาคือเรื่องการปฏิรูปสถาบันอุดมศึกษา การสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในเรื่องของโครงสร้าง การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร การมีพื้นที่ให้ทุกองค์ประกอบในสถาบันอุดมศึกษาได้ช่วยกันสร้างธรรมาภิบาล ให้เกิดขึ้น และทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการบริหารที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแลตรวจสอบร่วมกัน

🎯การแลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นต่างๆ ทั้งจากห้องเสวนาและจากผู้เข้าร่วมทาง on line โดยเฉพาะเรื่องเงินเดือน 1.5-1.7 สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่องเงินเยียวยา 8% สำหรับข้าราชการ รวมถึงการที่จะต้องปรับข้อบังคับ ประกาศ ระเบียบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับประกาศข้อปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลฯ การประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม เป็นต้น

จบการเสวนาในเวลา 16.45 น. 👍👍👍

โดยสิ่งสำคัญที่สุดที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรที่จะร่วมกับขับเคลื่อมหาวิทยาลัยไปในทิศทางที่ก้าวหน้า คือ การรับฟังซึ่งกันและกัน และแก้ปัญหาร่วมกันของทุกฝ่าย ✅✅✅