หมวดหมู่: ข่าวสารสภาคณาจารย์ฯ

ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วม ฟังเสวนา ” ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบวิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตและมหาวิทยาลัยบูรพา”

ขอเชิญ ทุกท่านเข้าร่วมฟังเสวนา ” ระเบียบ ข้อบังคับ รูปแบบวิธีการจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน …..

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่องเสนอความเห็นของสภาคณาจารย์และข้าราชการต่อ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเรื่องกำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

แถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อกระบวนการสรรหาอธิการบดีโดย ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

📣📣แถลงการณ์แสดงความห่วงใยต่อกระบวนการสรรหาอธิการบดี โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภั …..

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานวิชาการรับใช้สังคม และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน”

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “การพัฒนาศักยภาพ …..

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยในสัดส่วนผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.อัครพล สีหนาทผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์อ.ศิริสิทธิ์ จิตรสุวรรณอ.กรณ์ณเศรษฐ์ ชินมหาวงศ์ ที่ได้รับการเ …..

อ่านเพิ่มเติม

ผลการสำรวจ ความต้องการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใช้ข้อบังคับว่าด้วยการสรรหาอธิการบดี ฉบับปี 2557ซึ่งมีการแก้ไขสาร …..

อ่านเพิ่มเติม

ศาลปกครองอุดรธานี ได้มีการอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 46/2563 ให้พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนได้รับเงินชดเชยเพิ่มเติมจากกรณีมหาวิทยาลัยกระทำละเมิด โดยการออกประกาศ กบม. เรื่องอัตราบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศาลปกครองอุดรธานี ได้มีการอ่านคำพิพากษา คดีหมายเลขดำที่ 46/2563 เวลา 10.40 น. …..

อ่านเพิ่มเติม

ประธานสภาคณาจารย์ฯ ได้บันทึกถึงประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ก.บ.ม.)

สืบเนื่องจากการออกประกาศ ก.บ.ม. ว่าด้วยบัญชีอัตราเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ฉบั …..

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญ ร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์ฯ ต่อร่างประกาศ กบม. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

ขอเชิญ ร่วมสนับสนุนข้อเสนอแนะของสภาคณาจารย์ฯ ต่อร่างประกาศ กบม. ว่าด้วย การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำห …..

อ่านเพิ่มเติม

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการฯ ว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสำหรับพนักงานมหาวิทย …..

อ่านเพิ่มเติม